EnglishFrançais
20 mars 2018 // Freiburg-im-Breisgau (Allemagne)

20 mars 2018
Allemagne, Freiburg-im-Breisgau

Bartók
Concerto pour piano n°3, Sz 119, BB 127

Philharmonisches Orchester Freiburg
Fabrice Bollon